Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

trustx3
4287 9f17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
3299 4cc9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
1735 e12b 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
trustx3
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viadiedrunk diedrunk
trustx3
0444 ce23 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadiedrunk diedrunk
trustx3
7479 c7ae
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viamarbra12 marbra12
trustx3
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
Reposted fromInnet Innet viadiedrunk diedrunk
trustx3
7774 37cd 500
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
3864 ff84
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trustx3
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viadiedrunk diedrunk
trustx3
trustx3
1016 54a4
trustx3
0987 de07
trustx3
0965 8b5b
trustx3
1043 b729
trustx3
9294 03ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
trustx3
6796 0832
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl